paraplu paars

Bewindvoering

 

Sommige mensen kunnen (tijdelijk) niet goed meer voor hun geld of goederen zorgen. Dit kan te maken hebben met een beperking door ziekte, ouderdom of handicap. In dit geval is het mogelijk voor deze mensen beschermingsbewind aan te vragen om de mensen tegen zichzelf en tegen anderen te beschermen. De bewindvoerder neemt onder toezicht van de kantonrechter het beheer van de financiële zaken over. De cliënt kan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken maar blijft behandelingsbekwaam.

 

 

 

 Beschermingsbewind/Meerderjarigenbewind/Onderbewindgesteld

Zodra je achttien jaar bent, ben je meerderjarig en wordt je geacht handelingsbekwaam te zijn. Dat wil zeggen dat je zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, die niet door anderen kunnen worden teruggedraaid. Bent u nog minderjarig dan kunnen uw ouders een rechtshandeling van u terugdraaien of voorkomen. De wet biedt mogelijkheden om voor personen die niet of onvoldoende handelingsbekwaam zijn extra wettelijke maatregelen te treffen, die de handelingsbekwaamheid inperken of afnemen. Ook bij een erfenis kan de erflater als voorwaarde hebben dat iemand al dan niet tijdelijk onder bewind wordt gesteld. Deze voorwaarde zal dan in het testament moeten staan. De erflater geeft daarbij ook aan hoe lang het bewind moet duren, welke voorwaarden er gelden en wanneer de bewindvoering eventueel eindigt. In andere gevallen beslist de kantonrechter. Bij een bewind of onder bewind stelling blijft betrokkene wel handelingsbekwaam. Het bewind is bedoeld voor personen die niet in staat blijken om hun financiële belangen te behartigen, maar wel andere persoonlijke zaken nog kunnen overzien. Bij een onder bewindstelling wordt vooraf kenbaar gemaakt welke zaken wel en welke niet onder het bewind vallen. De zaken, die onder het bewind vallen, vereisen de medewerking van de bewindvoerder. Vaak mag betrokkene wel zelfstandig een testament laten opstellen en nog allerlei andere zaken regelen. De aangestelde bewindvoerder regelt ook zaken als de belastingaangifte (box 1) en de aanvraag voor bepaalde toeslagen zoals de huurtoeslag en zorgtoeslag. Van een onder bewind stelling wordt een aantekening gemaakt in de registers waarin de betreffende goederen zijn opgenomen.